کلید حرارتی 0.40 - 0.25 آمپر اشنایدرکلید حرارتی 0.40 - 0.25 آمپر